ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-OSMANİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YARPUZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YANGIN MÜDAHALE CEPHESİ 3 (YMC-3)

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜYARPUZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YANGIN MÜDAHALE CEPHESİ 3 (YMC-3) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası            :2017/183587
1-İdarenin
a) Adresi                :ESENEVLER MAH. MUSA SAHIN BULVARI ÜZERI 80010                     OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası        :3288141015 - 3288143389
c) Elektronik Posta Adresi        :osmaniyeisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı            :6+274 KM YARPUZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YANGINLA                     MÜDAHALE CEPHESİ (YMC-3) ORMAN YENİ YOL YAPIM                     İŞİ
                    Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde                         bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            :Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Yarpuz Orman İşletme                     Şefliği
c) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                    yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                :Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            :Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Esenevler Mah. Musa                     Şahin Bul. Üzeri No:245 Merkez/OSMANİYE
b) Tarihi ve saati                :25.04.2017 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin A V.Grup karayolu İşlerinin devlet il ve köy yolları Benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
inşaat mühendisliği , orman mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Birimi olup, Dosya Bedeli T.C. Ziraat Bankası Stat Şb.nin TR460001001231470581405001 no'lu hesabına yatırılıp dekontu getirilecektir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü Esenevler Mah. Musa Şahin Bul. Üzeri No:245 Merkez/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  İD. 160
Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları